Domain regisztráció, webtárhely szolgáltatás, weboldal készítés és üzemeltetés - Alpha Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Alpha Hosting Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató") a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára webhosting szolgáltatását a jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

I. A szolgáltatás leírása

A Felhasználó az aláírt szerződésnek megfelelően előfizet domain és Web hosting / DNS és email szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott méretű tárhelyet biztosít melyen a Felhasználó igényei (illetve az adatlapon meghatározottak) szerint készít email címeket, és futtat Web alkalmazásokat.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett (vagy emailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítése idopontjától biztosítja.

III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Műszaki feltételek:
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.

Személyi feltételek:
A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

Időbeli és földrajzi korlátok:
A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.

Késedelmes fizetés miatti szüneteltetés után Szolgáltató visszakapcsolási díjat számlázhat minden egyes szolgáltatás (pl. tárhely) visszakapcsolásáért.

IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

A domain és Web hosting / DNS és email szolgáltatásokért a Szolgáltató a mellékelt adatlapnak megfelelő díjat számláz. Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes számlát a periódus 5. napjáig Előfizetőhöz eljuttatja, melyet ő a periódus 20. napjáig átutalással kiegyenlít. A lejárt számlák kezelése céljából Szolgáltató jogosult az előfizető adatait követeléskezelő partnerének átadni.

V. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett.
A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):
a) jogsértő tartalmat közzétenni,
b) más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni,
c) jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (SPAM)

A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha
a) a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
b) a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
c) Domain, tárhely vagy egyéb erőforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű díjfizetést elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerzodés 2. évétől, február 1-én a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.alphahosting.hu Internet címen teszi közzé.

VI. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.
Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

VII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatásokra.
Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a Felhasználó a szerződés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik. A szolgáltató éves szinten 99,5% időbeli rendelkezésre állást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 0,5%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából a kiesett, 0,5%-on felüli időszakra. A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

VIII. Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadók.